UCIC

17-20 вересня 2018
Дніпро, Україна

Перелік тез доповідей, прийнятих науковим орг. комітетом конференції

Шановні колеги!

У цьому переліку розміщені усі тези доповідей, надіслані авторами та прийняті науковим оранізаційним комітетом. Усім авторам направлені листи підтвердження та друге інформаційне повідомлення. Після прийняття організаційних внесків та затвердження програми конференції авторам буде надсилатися офіційний лист із зазначення форми участі у конференції. Після оплати організаційних внесків просимо обов'язково надсилати копію квитанції на e-mail орг.комітету із зазначенням, за кого сплачений внесок

Тези 1 - 100 доступні за посиланням

101. Сніжко Л.О., Калініченко О.О., Головенко В.О., Роєнко К.В., Чжан Тяньсян Термохімічні процеси при анодно-іскровому оксидуванні.
102. Kyrychenko A.V., Blazhynska M.M., Slavgorodska M.V., Kalugin O.N. Atomistic simulations of polymer-protected silver nanoparticles.
103. Товт В.О., Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецкі М. Система Tl2Se–In2Se3–“P2Se4”: фазоутворення, структура, властивості проміжних фаз.
104. Черній В.Я., Довбій Я.М, Третякова І.М., Ковальська В.Б., Лосицький М.Ю., Черній С.В., Коробко С.В., Горскій А.В. Фталоціаніни цирконію та гафнію з алкіламіно‑b‑кетоєнольним лігандом.
105. Кучерів О.І., Олійник В.В., Ротару А., Загородній В.В., Лаунець В.Л., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Матеріали з фазовим переходом для перемикання мікрохвильового випромінення.
106. Гулай Н.Л., Тиванчук Ю.Б., Дашкевич М., Качоровський Д., Каличак Я.М. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системi Sc–Co–In.
107. Дерімова А.В., Кожура О.В., Фролова Л.А. Окиснення розчинів Fe(ІІ) киснем в присутності сполук зв’язаного азоту.
108. Шматок Ю.В., Сірош В.А., Глоба Н.І., Потапенко Г.В., Кириллов С.О. Eлектрохімічні характеристики LiMn2O4 в літій-іонній та натрій-іонній системах.
109. Дегтярьов В.Л., Китова Д.Є., Штеменко О.В. Дослідження реакції комплексоутворення у системi (Re2)6+ - 9МеА/1МеС.
110. Іваненко О.П., Омельчук А.О. Властивості фторцирконатного скла ZBNL в якому фториди барію (лантану) частково або повністю заміщено дифторидами лантаноїдів.
111. Іваненко О.П., Павленко Т.В., Погоренко Ю.В., Омельчук А.О. Синтез та каталітичні властивості композитних матеріалів на основі оксидів кобальту та мангану.
112. Павленко Т.В., Іваненко О.П., Омельчук А.О. Синтез функціональних матеріалів з продуктів розкладу цирконієвої сировини.
113. Mchedlov-Petrossyan N.O. Nanocarbon structures in liquid phase: state and regularities of coagulation in water and organic solvents.
114. Сахненко М.Д., Ведь М.В., Каракуркчі Г.В. інверсія структурної матриці композиту –шлях до пошуку нових знань.
115. Сачук О.В., Зажигалов В.О., Санжак О.В., Азімов Ф.А., Діюк О.А. Дослідження влативостей ZnO-CeO2 системи, модифікованої методом ультразвукової обробки.
116. Blazhynska M.M., Kyrychenko A.V., Kalugin O.N. pH-responsive coating of silver nanoparticles with poly(2-(N,N-dimethylamino) ethyl methacrylate).
117. Dzyazko Yu.S., Ogenko V.M., Maltzeva Y.V., Volfkovich Yu.M., Sosenkin V.E. Nanocomposite consisting of amphoteric inorganic ion-exchanger and carbon nanotubes.
118. Перлова О.В., Пальчик А.В., Малиновская А.А., Дзязько Ю.С. Неорганические модифицированные сорбенты для извлечния урана (VI) из водных растворов.
119. Петриченко О.М., Терещенко О.Я., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Отримання нанокомпозитів Fe-Co-Ni хімічним осадженням солей металів.
120. Асаула В. М., Парійська О.О., Рябухін С.В., Гавриленко К.С., Волочнюк Д.М., Колотілов С.В. Композити нанорозмірних оксидів 3d металів і графеноподібного вуглецю на пористих носіях як каталізатори гідрування хіноліну.
121. Максін В.І., Кириллов С.О., Перепелиця О.П. А.М. Голуб та становлення і продовження розвитку неорганічної хімії в Україні.
122. Філеп М.Й., Малаховська Т.О., Погодін А.І., Когутич А.А., Сабов М.Ю. Термоелектричні властивості Tl4PbTe3 та твердого розчину Tl4Sn0.5Pb0.5Te3.
123. Рождественська Л.М., Куделко К.О., Огенко В.М. Композитні пористі мембранні матеріали сформовані анодним оксидуванням.
124. Горяча М., Рінило Н., Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. Дослідження систем YCuIn1-XMX (M = Al, Ga)
125. Dzyazko Yu.S., Ponomaryova L.M., Perlova O.V., Volfkovich Yu.M., Zmievskii Yu.G. Purposeful formation of inorganic particles in ion exchange and inert polymers.
126. Заремба Н., Щепілов Ю., Ничипорук Г., Павлюк В., Заремба В. Системи CeNiIn1-XMx (M = Al, Ge)
127. Сейфулліна І.Й., Яловський Г.В. Комплексоутворення SnCl4 з 2-(7-бром-2-оксо-5-феніл-3H-1,4-бенздіазепін-1-ІЛ)ацетогідразонами ізатину і 6‑бром-2-гідрокси-1-нафтальдегіду.
128. Боровик П.В., Репіч Г.Г., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Гарманчук Л.В., Білюк А.А., Негеля А.О., Пальчиковська Л.Г., Русанов Е.Б., Вовк М.В., Пехньо В.І. Спектральні характеристики та біологічна активність нових π-комплексів Pd(II), Pt(II) на основі N-алілзаміщених тіосечовин.
129. Букриньов О.С., Вітушкіна С.В., Поточняк І. Азидні комплекси CuII та CoII, III з 4-аміно-3,5-біс(піридин-2-іл)-1,2,4-триазолом: структура та магнітні властивості.
130. Pavlyuk N., Ciesielski W., Kulawik D., Kowalczyk G., Balinska A., Pavlyuk V. Еlectrochemical synthesis of Mg76Li12Al12HX hydride.
131. Олишевець І.П., Труш В.О., Смола С.С., Слива Т.Ю., Амірханов В.М. Люмінесцентні дослідження тетракіс-комплексу європію CsEuL4 з диметил-п-толуїл-сульфоніламідофосфатом.
132. Іваніцька В.Г., Дзюбінська Н.С. Наноструктурування поверхні Cd(Zn)Te.
133. Pivovarov A., Frolova L., Derimova A., Kozhura O. Obtaning of ferric oxides pigments with using contact nonequilibrium plasma.
134. Фролова Л.А., Деримова А.В., Самойленко О.Ю. Получение сине-зеленых шпинельных пигментов.
135. Antraptseva N.M., Кoval L.B. Polymer formation features at the thermolysis of phosphates solid solutions of divalent metals.
136. Антрапцева Н.М., Коваль Л.Б., Біла Г.М. Синтез твердого розчину гідратованих цинк і купрум(ІІ) фосфатів.
137. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А. Подвійні гетерометальні акваамінодифосфати Ni2+, Cu2+, Zn2+ і Cd2+.
138. Стецюк О.М., Синиця В.М., Петрусенко С.Р., Кокозей В.М. Гетерометалічні комплекси мангану та кобальту із основами шиффа: синтез, будова та властивості.
139. Шаповалов Д.О., Ведь В.В., Зибайло С.М. Визначення особливостей зберігання та концентрування гідроген перодксиду
140. Тертишний О.О., Гура Д.В., Овчаров В.І., Соколова Л.О. Енергоекологічна технологія отримання силіцій (ІV) оксиду із відходів рисового виробництва як наповнювачів еластомерних композицій
141. Батрак А.С., Калугин О.Н. Электропроводность и межчастичные взаимодействия в бинарных систем на основе [bmim]BF4 в диметилсульфоксиде.
142. Гіюк В.М., Голуб О.А., Шова С., Ротару А., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Ферумвмісні ціаногетерометалічні каркаси зі спіновим переходом.
143. Барахтій Д.Д., Шова С., Ротару А., Калібабчук В.О., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Каркасні гетероціанометалічні комплекси зі спіновим переходом.
144. Крюков Л.О., Терещенко О.Я., Ускова Н.М., Малишев В.В. Нанопорошки на основі вольфраму з керованим комплексом властивостей.
145. Кордан В.М., Зелінська О.Я., Павлюк В.В. Електронна структура сполук LaMgSn ТА LaMgSn2.
146. Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І., Вакулюк П.В., Мурланова Т.В., Бойко Ю.С., Голуб О.А. Нанокомпозити фулеренвмісного діоксиду силіцію з бісфосфоновими кислотами та бісфосфонатами паладію в якості перспективних протипухлинних препаратів.
147. Бойко Ю.С., Єсипенко О.А., Родік Р.В., Вакулюк П.В., Кальченко В.І., Голуб О.А. Каліксареновмісні фази в хроматографії на основі силікагелю.
148. Шатрава Ю.О., Зозуля В.О., Овчинніков В.А., Слива Т.Ю., Амірханов В.М., Шишкіна С.В. Координаційні сполуки кобальту та купруму з N,N'-дибензил-N''-трихлорацетилфосфортриамідом.
149. Созанський М.А., Стаднік В.Є., Шаповал П.Й., Ятчишин Й.Й., Ларук М.М. Оптимізація умов синтезу плівок HgS.
150. Гладь Р.І., Шаповал П.Й., Гумінілович Р.Р., Стаднік В.Є., Созанський М.А., Ятчишин Й.Й. Вплив тривалості синтезу на морфологію поверхні плівок In2S3.
151. Gorobets M.I., Kirillov S.A. Set theory algorithms for determining speciation in electrolyte solutions.
152. Сорочкіна К.О., Смотраєв Р.В. Ag-вмісні метал оксигідроксидні сорбенти.
153. Пірський Ю.К., Панчишин Т.М., Колосовський Я.В. особливості синтезу нанорозмірних Pt- та Ir- анодних електрокаталізаторів виділення кисню.
154. Неділько С.А., Дзязько О.Г., Войтенко Т.А., Фесич І.В., Зеленько М.А., Наумова Д.Д., Пилипенко А.О. Купрумвмісні ВТНП композиції.
155. Пилипко В.Г., Крупко О.В., Щербак Л.П. Модифікація квантових точок сульфідів d-елементів L-цистеїном.
156. Распертова І.В., Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д. Синтез, будова та флюоресцентні властивості сполук цинку та кадмію на основі N-метил-С-(2-піридил) нітрону.
157. Погоренко Ю.В., Пшеничний Р.М., Павленко Т.В., Омельчук А.О. Синтез та електропровідні властивості твердих розчинів KXPb1-XSnF4-X та KXPbSn1-XF4-X.
158. Сухий К.М., Коломієць О.В., Сухий М.П., Сергієнко Я.О., Бєляновська О.А. Властивості композитних сорбентів типу «силікагель-кристалогідрат».
159. Орисик С.І., Пехньо В.І. Координаційна хімія ряду 3d, 4d-металів з функціонально заміщеними тіосечовинами.
160. Ізюмський М.С., Мельник С.Г., Штеменко О.В. Радикальний механізм терморозкладу транс-тетрахлоро-ди-μ-пропіонату диренію(ІІІ).
161. Тюльченко В.В., Малишев В.В., Канюков Є.Ю., Якимчук Д.В. методика Отримання просторово розділених дендритних мідних наноструктур з використанням шаблонного синтезу.
162. Dmytriv G., Pavlyuk V., Ehrenberg H. Peculiarities of quasisection       Li(Zn1–ZInZ) with zintl phases.
163. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. Комплекс кобальту(ІІ) з трет-амілацетоацетатом та нікотинамідом.
164. Ефимов П.В., Филина А.М., Калугин О.Н. Потенциал жидкостного соединения растворов неорганических электролитов.
165. Слєсаренко В.В., Дударко О.А., Мельник І.В. Закріплення іонів РЗЕ на поверхні функціоналізованих кремнеземів типу SBA-15 для надання їм люмінесцентних властивостей.
166. Vakarov S., Chornenka N., Kuperman M., Gumienna-Kontechka E., Voloshin Y., Kovalska V. СD study of the supramolecular binding of dicarboxyl-terminated phenylsulfide iron(II) clathrochelates with proteins.
167. Аблятіпова А.М., Беруашвілі Т.Г., Губіна К.Е. ІЧ спектрометричне та термогравіметричне дослідження комплексів купруму, кобальту та цинку на основі гліфосату.
168. Федорчук А.А., Сливка Ю.І., Миськів М.Г. Особливості координаційної поведінки алільних похідних тіогідантоїну та псевдотіогідантоїну в галогенідних π-комплексах Cu(I).
169. Lozovan V.N., Kravtsov V.Ch., Coropceanu E.B., Fonari M.S. From binuclear complex to two-dimensional coordination polymer originated from zinc sulfate and 4-bis(4-pyridyl)-2,3-diaza-1,3-butadiene ligand
170. Мотря С.Ф., Поторій М.В., Милян П.М., Козьма А.А. Система AgBiP2Se6–CuBiP2Se6.
171. Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Распертова І.В., Ващенко А.В., Бібік Ю.С., Лампека Р.Д. 3,5-дизаміщені 1,2,4-триазоли в реакціях комплексоутворення з ураніл-іоном.
172. Захарченко Б.В., Іванова Г.В., Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Распертова І.В., Старова В.С., Лампека Р.Д. Нові комплекси паладію (II) із похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу.
173. Бережницька О.С., Трунова О.К. Мономерні та металополімерні комплекси лантанідів.
174. Роговцов О.О., Федоров Я.В., Бережницька О.С., Савченко І.О. Координаційні сполуки Eu(ІІІ), Sm(ІІІ) та Tb(ІІІ) і металополімери на їх основі.
175. Санжак О.В., Бражник Д.В., Азімов Ф.А., Сачук О.В., Зажигалов В.О. Властивості імплантованих фотокаталізаторів на основі ТіО2.
176. Оприск В.О., Вербовицький Ю.В., Штендер В.В., Лютий П.Я., Завалій І.Ю. Синтез, структура та воденьсорбційні властивості сплавів Nd0.5Pr0.5MgNi4-xCox.
177. Голуб О.А. Неорганічні нанобіотехнології і прицільні ліки.
178. Вакулюк П.В., Мурланова Т.В., Фуртат І.М., Біляєва О.О., Нешта В.В., Любацька О.М., Лупацій М.В., Голуб О.А. Нанокомпозити на основі пірогенного діоксиду силіцію для лікування ускладнених ран.
179. Стрижак П.Є. Новітні неорганічні матеріали для каталізу.
180. Fritsky I.O., Pogrebetsky J.L., Kalibabchuk V.A., Gumienna-Kontecka E. Stabilization of high-valent iron and manganese in macrobicyclic compounds.
181. Andrash V., Chorna N., Zelinska O., Kordan V., Zelinskiy A., Pavlyuk V., Serkiz R. Isothermal section of the La–Mn–Zn phase diagram at 500 °C.
182. Верещак В.Г., Баскевич О.С. Одержання стабілізованого діоксида цирконію з метенсульфонатних комплексів цирконію(IV).
183. Верещак В.Г., Сорочкіна К.О., Валеев Д.В. Метансульфонати як перспективні органічні сполуки для одержання функціональних оксидних порошкових наноматеріалів.
184. Коровин В.Ю., Валяев А.М., Зонтов А.В., Зонтова Л.В.,
Пильчик В.В., Письменный Б.В. Сорбционно-десорбционные характеристики анионита АМ-п-2 при извлечении урана из растворов кучного выщелачивания.
185. Коровин В.Ю., Погорелов Ю.Н., Зонтов А.В., Зонтова Л.В. Равновесие и кинетика сорбции рения из сернокислых растворов анионитом АМР.
186. Коровин В.Ю., Погорелов Ю.Н., Шестак Ю.Г., Валяев А.М. Равновесие и кинетика извлечения скандия твэкс-тбф из высокоминерализованного хлоридного раствора.
187. Бєлянська О.Р., Шумило К.П. Дослідження енергоекологічних методів утилізації шламу розчинів кальцієвої селітри.
188. Борщевич А.О., Варгалюк В.Ф., Борщевич Л.В. Оцінка констант стійкості комплексів кобальту(ІІ) на підставі квантово-хімічних розрахунків.
189. Шатульський А.В., Малишев В.В., Канюков Є.Ю., Карпинський Д.В. Еволюція кристалічної структури керамічних складів Bi0.75La0.25Fe1-xMnxO3 при заміщенні йонів заліза йонами мангану.
190. Качоровская О.П., Трачевский В.В. Cтруктурно-функци-ональные преобразования трис-(beta-аминоэтилатов) кобальта(III) по данным ЯМР 13С.
191. Селін Р.О., Вакаров С.В., Черній В.Я., Варзацький О.А., Волошин Я.З. Синтез нового клатрохелатного комплексу заліза(II) з оптично-активною карбоксильною групою.
192. Мілашюс В.Е., Кордан В.М., Павлюк В.В. Вплив бору на процес делітування фази Li9Al4-xBx
193. Korsun O. M., Alves W. A., Kalugin O. N. Gallium chloride solvatocomplexes in formamide: ab initio md and quantum chemistry study.
194. Кусяк Н.В., Кусяк А.П., Горбик П.П., Петрановська А.Л. Функціоналізація поверхні нанорозмірного магнетиту S-H групами для вилучення іонів Hg2+ з водних розчинів.
195. Колбасов Г.Я. Функціональні наноматеріали для альтернативної енергетики, сенсорних та електрохромних систем.
196. Bersenina O., Kytova D., Shtemenko N. Preparation of solid nanoparticles containing dichlorotetra-μ-isobutyratodirhenium(III).
197. Огенко В.М. Cучасні тенденції та перспективи наукових досліджень в області фізико-неорганічної хімії вуглецевих наноматеріалів.
198. Воробйова В.К., Янжула К.А., Хлопицький О.О. Перспективи одержання мінеральних добрив із відходів теплоелектростанцій.
199. Лисенко І.В., Матросов О.С. Розробка нового інгібітора нітрифікації на основі мідного бікомплексу з 4-аміно-1,2,4-триазолу та диціандиаміду.
200. Малоок М.В, Матросов О.С. Розробка нових інгібіторів нітрифікації на основі цинкового бікомплексу з 4-аміно-1,2,4-триазолу та диціандіаміду.
201. Іванцова Е.С., Радіо С.В., Розанцев Г.М., Швед О.М. акваполівольфрамати d-металів в розчині з кислотністю z = 1,00.
202. Jianguo Tang Nano-structures and photo-/electro- properties of nanometal and lanthanide hybrid materials.
203. Хмарська Л.О., Берзеніна О.В., Болгар Д.М. Використання нейтралізованих й очищених стічних вод у системах оборотного водопостачання промислових підприємств.
204. Мартиняк P.-I., Муць Н., Аксельруд Л., Гладишевський Р. Синтез, структурні та магнітні дослідження сплавів системи Cr‒Ni‒Si.
205. Денисенко И.Н., Варзацкий О.А., ОранскийД.А., Волошин Я.З. Использование палладий-катализируемых реакций Сузуки – Мияура и Соногашира дигалогеноклатрохелатов железа(ІІ) для функционализации инкапсулирующих макробициклических лигандов.
206. Сухомлин Д.А., Проскуркин Е.В, Большаков В.И. Экологические и экономические аспекты применения эффективных защитных покрытий для труб в нефтегазовом комплексе Украины.
207. Кінжибало В.В., Белан Б.Д., Маняко М.Б., Пукас С.Я., Гладишевський Р.Є. Кристалічна структура сполуки LaNi11,4Si1,6.
208. Belan B., Demchyna M. Crystal structure of the YMn5.9Fe6.1 compound.
209. Гагор А., Белан Б.Д., Маняко М.Б., Гладишевський Р.Є. Кристалічна структура оксиду Eu3O4.
210. Стоцький В.Є., Пукас С.Я., Гладишевський Р.Є. Твердий розчин Mg в Pd8Al21.
211. Matselko O., Burkhardt U., Grin Yu., Gladyshevskii R. Ternary system Al-Ga-Pd at 600 °C.
212. Парфьонова Л.А., Груздєва О.В. Спосіб отримання висококонцентрованого рідкого мінерального добрива на основі хелатів металів з додаванням солей церію(III).
213. Русакова Н.В., Смола С.С., Снурникова О.В., Семенишин Н.Н. Фадеев Е.Н. Макроциклические соединения лантанидов: перспективы развития.
214. Руда А.О., Іваненко І.М., Кримець Г.В. Новітній каталізатор на основі кобальт-, азот-модифікованого активного вугілля.
215. Сторчак І.С., Гуцул Х.Р., Кикавець Н.В., Іваненко І.М. Фотокаталітична активність ZnO.
216. Руденко В.Г., Ткачук О.О., Іваненко І.М. Модифікований адсорбент для вилучення йодид-іону.
217. Voronova A.S., Ivanenko I.M., Romanenko Y.M. The vibrations of the tetrahedral and octahedral complexes in Ni-, Co-spinels investigated by FTIR-spectroscopy.
218. Lesik S.M., Ivanenko I.M., Perecos A.O. Magnetic properties of carbon-doped nickel ferrites.

 

Тези 1 - 100 доступні за посиланням