UCIC

17-20 september 2018
Dnipro, Ukraine

UCIC 2018 Conference Program

Dear colleagues - authors of poster presentations!
Poster size - А1 - portrait (vertical) orientation

Download Conference Program pdf-file

Poster presentations pdf-file

September 17 (Monday)

9-00 – 17-00

Arrival and Check-in

University vestibule

16-00

Meeting of the Organizing Committee

room 132

September 18 (Tuesday)

8-00 – 11-00

Registration

University vestibule

9-00 - 9-15

Introductory Comments by Rector of USUCT, Prof. Pivovarov O.A.

room 236

9-15 – 9-30

Opening address - Corresponding Member of of the Ukrainian National Academy of Sciences, Prof. Pekhnyo V.I.

 

9-30 – 11-30

Plenary session (oral presentations) :

room 236

9-30 – 10-00

Максін В.І., Кириллов С.О., Перепелиця О.П. «А.М. Голуб та становлення і продовження розвитку неорганічної хімії в Україні» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ)

room 236

10-00 – 10-30

Білоус А.Г., Солопан С.О., Шлапа Ю.Ю., Федорчук О.П. «Синтез, властивості та застосування феромагнітних наноматеріалів» (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м. Київ)

room 236

10-30 – 11-00

Стрижак П.Є. «Новітні неорганічні матеріали для каталізу» (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, м.Київ)

room 236

11-00 – 11-30

Стародуб В.А., Стародуб Т.Н. «Анион-радикальные соли TCNQ с катионами на основе комплексов переходных металлов» (Університет Яна Кохановського, м. Кельце, Польща)

room 236

11-4012-20

Coffee Break

lobby near the assembly hall - 5th floor.

12-30 – 14-00

Sections oral presentations

 

14-00 – 15-00

Dinner

 

15-00 – 17-20

Sections oral presentations

 

17-20 18-00

Coffee Break

lobby near the assembly hall - 5th floor.

September 19 (Wednesday)

9-00 – 11-00

Sections oral presentations

 

11-0011-40

Coffee Break

lobby near the assembly hall - 5th floor.

11-40 – 13-00

Poster presentations

lobby near the assembly hall - 5th floor.

13-00 – 14-00

Dinner

 

14-00 - 15-20

Sections oral presentations

 

15-30 - 17-30

Excursion

 

18-00

Evening meeting

 

September 20 (Thursday)

9-00 - 11-00

Closing Remarks

room 220

11-00

Excursion

 

SECTIONS PROGRAM

Section 1. Coordination chemistry and bioinorganic chemistry

(room 220)

September 18 (Tuesday)

12-30 – 12-55

Fritsky I.O., Pogrebetsky J.L., Kalibabchuk V.A., Gumienna-Kontecka E. Stabilization of high-valent iron and manganese in macrobicyclic compounds. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

12-55 – 13-20

Голіченко О.А., Штеменко О.В. Кластерні сполуки ренію як біологічно активні речовини. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

 

13-20 – 13-55

Калугин О.Н., Новиков Д.О., Агеенко В.Н. Конкуренция комплексообразования, ионной ассоциации и сольватации в ацетонитрильных растворах двухзарядных катионов с 3-гидроксифлавоном. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

 

14-00 – 15-00

Dinner

 

15-00 – 15-20

Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І. Комплекси K2PdCl4, цис-Pd(NH3)2Cl2 та Pd(en)Cl2 з дифосфоновими та амінодифосфоновими кислотами. склад, будова та біологічна активність. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

15-20 – 15-40

Хома Р.Є. Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції SO2 водними розчинами N-вмісних органічних сполук. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН та НАН України, м.Одеса)

 

15-40 – 16-00

Гельмбольдт В.О., Анисимов В.Ю., Шишкин И.О., Левицкий А.П., Фонарь М.С., Кравцов В.Х. Аммониевые гексафторосиликаты как потенциальные антикариесные агенты. (Одеський національний медичний університет)

 

16-00 – 16-20

Марцинко О.Е., Сейфулліна І.Й., Чебаненко О.А., Шишкіна С.В., Дьяконенко В.В. Особливості модифікації різнометальних гідроксикарбоксилатогерманатів гетероароматичними амінами. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)

 

16-20 – 16-40

Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Аналіз кристалічної будови лантанід(ІІІ)-вмісних гетерополісполук з аніоном [Ln(W5O18)2]9–. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м.Вінниця)

 

16-40 – 17-00

Барахтій Д.Д., Шова С., Ротару А., Калібабчук В.О., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Каркасні гетероціанометалічні комплекси зі спіновим переходом. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

17-20 18-00

Coffee Break (lobby near the assembly hall - 5th floor)

.

September 19 (Wednesday)

9-00 – 9-20

Орисик С.І., Пехньо В.І. Координаційна хімія ряду 3d, 4d-металів з функціонально заміщеними тіосечовинами. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

9-20 – 9-40

Shtemenko N.I., Shtemenko A.V. Bioinorganic chemistry of the rhenium–rhenium quadruple bond. (Національний технічний університет "Дніпровська Політехніка", м.Дніпро)

 

9-40 – 10-00

Бережницька О.С., Трунова О.К. Мономерні та металополімерні комплекси лантанідів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

10-00 – 10-20

Сливка Ю.І., Гордійчук О.Р., Миськів М.Г. Особливості синтезу і будови π,σ-координаційних сполук купруму(І) з алільними похідними азолів. (Львівський національний університет ім. Івана Франка)

 

10-20 - 10-40

Gorobets M.I., Kirillov S.A. Set theory algorithms for determining speciation in electrolyte solutions. (Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України, м.Київ)

 

10-40 – 11-00

Боровик П.В. Репіч Г.Г., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Гарманчук Л.В., Білюк А.А., Негеля А.О., Пальчиковська Л.Г., Русанов Е.Б., Вовк М.В., Пехньо В.І. Спектральні характеристики та біологічна активність нових π-комплексів Pd(II), Pt(II) на основі N-алілзаміщених тіосечовин. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

11-0011-40

Coffee Break (lobby near the assembly hall - 5th floor)

 

11-40 – 13-00

Poster presentations (lobby near the assembly hall - 5th floor)

 

13-00 – 14-00

Dinner

 

14-00 – 14-20

Семенишин Н.Н., Русакова М.Ю., Русакова Н.В. Стабильные нитро- и амино-А2В-корролы: комплексообразование с лантанидами и свойства. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м.Одеса)

 

14-20 – 14-40

Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Распертова І.В., Ващенко А.В., Бібік Ю.С., Лампека Р.Д. 3,5-дизаміщені 1,2,4-триазоли в реакціях комплексоутворення з ураніл-іоном. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

14-40 – 15-00

Захарченко Б.В., Іванова Г.В., Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Распертова І.В., Старова В.С., Лампека Р.Д. Нові комплекси паладію(II) із похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

15-00 - 15-20

Гіюк В.М., Голуб О.А., Шова С., Ротару А., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Ферумвмісні ціаногетерометалічні каркаси зі спіновим переходом. (Національний університет "Києво-Могилянська академія")

 

Section 3. Physical inorganic and nanochemistry

(room 236)

September 18 (Tuesday)

12-30 – 12-55

Mchedlov-Petrossyan N.O. Nanocarbon structures in liquid phase: state and regularities of coagulation in water and organic solvents. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

12-55 – 13-15

Голуб О.А. Неорганічні нанобіотехнології і прицільні ліки. (Національний університет "Києво-Могилянська академія")

13-15 – 13- 35

Розанцев Г.М., Радіо С.В., Пойманова О. Ю. Особливості поведінки ізополівольфрамат-аніонів в підкислених водно-диметилсульфоксидних розчинах, синтез дека вольфраматів. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м.Вінниця)

13-35 – 13-55

Сліпкань А.В., Китова Д.Є., Штеменко О.В. Дослідження процесу інтеркаляції та швидкості вивільнення комплексних сполук диренію(ІІІ) з шаруватих наночасток цирконій гідро фосфату. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

14-00 – 15-00

Dinner

15-00 – 15-20

Михалёва Е.А., Павлищук В.В. Влияние строения комплексов лантаноидов и композитов на их основе на люминесцентные характеристики этих систем. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, м.Київ)

15-20 – 15-40

Kovalenko V., Kotok V., Sykchin A., Schegolkov A., Burkov A., Anachenko B., Baskevich A., Henn F., Mehdi A., Deabate S., Bantigneis J.-L. Ni(OH)2 obtaining by high-temperature two-step synthesis with the nanocarbon as a promoter. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

15-40 – 16-00

Ракитская Т.Л., Киосе Т.А., Раскола Л.А., Джига А.М. Влияние фазового состава природных сорбентов на каталитическую активность металлокомплексных катализаторов окисления СО и SO2 кислородом воздуха. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)

16-00 – 16-20

Бібік Ю.С., Ротару А., Сальмон Л., Мольнар Г., Буссексу А., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Нанооб’єкти і композити із високотемпературним спіновим переходом. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

16-20 – 16-40

Верещак В.Г., Сорочкіна К.О., Валеев Д.В. Метансульфонати як перспективні органічні сполуки для одержання функціональних оксидних порошкових наноматеріалів. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

16-40 – 17-00

Іваненко О.П., Омельчук А.О. Властивості фторцирконатного скла ZBNL в якому фториди барію (лантану) частково або повністю заміщено дифторидами лантаноїдів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

17-00 – 17-20

Kyrychenko A.V., Blazhynska M.M., Slavgorodska M.V., Kalugin O.N. Atomistic simulations of polymer-protected silver nanoparticles. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

17-20 18-00

Coffee Break (lobby near the assembly hall - 5th floor)

.

September 19 (Wednesday)

9-00 – 9-20

Огенко В.М. Cучасні тенденції та перспективи наукових досліджень в області фізико-неорганічної хімії вуглецевих наноматеріалів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

9-20 – 9-40

Кучерів О.І., Олійник В.В., Ротару А., Загородній В.В., Лаунець В.Л., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Матеріали з фазовим переходом для перемикання мікрохвильового випромінення.(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

9-40 – 10-00

Dzyazko Yu.S., Ponomaryova L.M., Perlova O.V., Volfkovich Yu.M., Zmievskii Yu.G. Purposeful formation of inorganic particles in ion exchange and inert polymers. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

10-00 – 10-20

Коровин В.Ю., Погорелов Ю.Н., Зонтов А.В., Зонтова Л.В. Равновесие и кинетика сорбции рения из сернокислых растворов анионитом АМР. (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. м.Дніпро)

10-20 - 10-40

Батрак А.С., Калугин О.Н. Электропроводность и межчастичные взаимодействия в бинарных системах на основе [bmim]BF4 в диметилсульфоксиде. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

10-40 – 11-00

Смола С.С., Фадєєв Є.М., Русакова Н.В. Органо-неорганічні матеріали на основі SiO2 та SiO2/TiO2, доповані хелатами лантанідів: синтез та спектрально-люмінесцентні властивості. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м.Одеса)

11-0011-40

Coffee Break (lobby near the assembly hall - 5th floor)

.

11-40 – 13-00

Poster presentations (lobby near the assembly hall - 5th floor)

 

13-00 – 14-00

Dinner

 

14-00 – 14-20

Колбасов Г.Я. Функціональні наноматеріали для альтернативної енергетики, сенсорних та електрохромних систем. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

14-20 – 14-40

Korsun O.M., Alves W.A., Kalugin O.N. Gallium chloride solvatocomplexes in formamide: ab initio MD and quantum chemistry study. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

 

Section 2. Solid state chemistry + Section 4. Modern energy-environmental technologies (аудиторія 132)

September 18 (Tuesday)

12-30 – 12-50

Товажнянський Л.Л., Ведь В.Є., Миронов А.М. Перспективи вирішення енергоекологічних проблем в галузі піролізу деревної сировини. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут")

 

12-50 – 13-20

Jianguo Tang Nano-structures and photo-/electro- properties of nanometal and lanthanide hybrid materials. (Інститут гібридних матеріалів, Циндао, провінція Шандунь, КНР)

 

13-20 – 13-50

Зінченко В.Ф., Соболь В.П., Магунов І.Р., Мозгова О.В. Монооксид германію – перспективний матеріал інтерференційної оптики ІЧ діапазону спектру. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса)

 

14-00 – 15-00

Dinner

 

15-00 – 15-20

Коваленко І.Л. Збільшення повноти реалізації вибухового перетворення нітратних енергоконденсованих систем. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

 

15-20 – 15-40

Чергинець В.Л., Гриппа О.Ю., Реброва Н.В., Горбачова Т.Є. Сцинтиляційні матеріали на основі мішаних хлоридів і бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих європієм(ІІ): одержання і функціональні властивості. (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м.Харків)

 

15-40 – 16-00

Кравченко А.В., Чудак Д.М., Стародуб В.А. Электросинтез проводящих катион – радикальных солей (КРС) производных фульвалена со сложными металлоанионами. (Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна)

 

16-00 – 16-20

Солопан С.О., Шлапа Ю.Ю., Білоус А.Г. Синтез та властивості феромагнітних наночасток і core/shell сполук на їх основі. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

16-20 – 16-40

Товт В.О., Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецкі М. Система Tl2Se–In2Se3–“P2Se4”: фазоутворення, структура, властивості проміжних фаз. (Ужгородський національний університет)

 

16-40 – 17-00

Коровин В.Ю., Валяев А.М., Зонтов А.В., Зонтова Л.В., Пильчик В.В., Письменный Б.В. Сорбционно-десорбционные характеристики анионита АМ-п-2 при извлечении урана из растворов кучного выщелачивания. (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. м.Дніпро)

 

17-20 18-00

Coffee Break (lobby near the assembly hall - 5th floor)

.

September 19 (Wednesday)

9-00 – 9-20

Товажнянський Л.Л., Ведь В.Є., Пономаренко Г.В. Метод розрахунків термокаталітичних газоочисних нейтралізаторів. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут")

 

9-20 – 9-40

Неділько С.А., Дзязько О.Г., Войтенко Т.А., Фесич І.В., Зеленько М.А., Наумова Д.Д., Пилипенко А.О. Купрумвмісні ВТНП композиції. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

9-40 – 10-00

Шлапа Ю.Ю., Сіпосова К., Мусатов А., Гунтосова В., Лєнкавська Л., Солопан С.А., Білоус А.Г. Синтез наночастинок CeO2 з обернених мікроемульсій та дослідження їх біологічної активності. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

10-00 – 10-20

Ізюмський М.С., Мельник С.Г., Штеменко О.В. Радикальний механізм терморозкладу транс-тетрахлоро-ди-μ-пропіонату диренію(ІІІ). (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

 

11-0011-40

Coffee Break (lobby near the assembly hall - 5th floor)

.

11-40 – 13-00

Poster presentations (lobby near the assembly hall - 5th floor)

 

13-00 – 14-00

Dinner