UCIC

17-20 september 2018
Dnipro, Ukraine

The list of accepted abstracts

Part 2

1. Логвинков С.М., Остапенко И.А., Борисенко О.Н., Попенко Г.С., Кобзин В.Г. Доминантная роль реакции эвтектоидно-перитектоидного типа в формировании субсолидусного строения системы Al2O3 – SiO2.
2. Овчаренко О.О., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Проскуріна В.О. Структура нанокомпозиційних електрохімічних покриттів.
3. Н.В. Роїк, Л.О. Бєлякова, М.О. Дзязько Мезопористі органокремнеземні носії для рН‑контрольованого вивільнення доксорубіцину.
4. Тищенко Я.С., Дуднік О.В. Дослідження фазових рівноваг в системі Al2O3–TiO2–Y2O3.
5. Антоненко Т.С., Дудченко Н.О., Брик О.Б. Перетворення синтетичного лепідокрокіту на магнетит.
6. Лавренюк О.І., Михалічко Б.М. Нове покоління самозгасаючих епоксидних композицій затверднених купрум(ІІ) координованими амінами.
7. Семенова О.Л., Петюх В.М., Фомічов О.С. Уточнення елементів фазових рівноваг в системі Zr–Ni.
8. Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Слободяник М.С., Томазенко Л.В. Вплив ізовалентних заміщень атомів на будову одношарових індатів SrLnInO4.
9. Chornenka N.V., Voloshin Y.Z., Kalinichenko V.N., Belaya I.G., Bugaenko M.G., Sandzhieva D.A., Dedov A.G.Immobilization of functionalized iron(II) clathrochelates with terminal (poly)aromatic group(s) on carbonaceous materials.
10. Гельмбольдт В.О., Анисимов В.Ю., Шишкин И.О., Левицкий А.П., Фонарь М.С., Кравцов В.Х. Аммониевые гексафторосиликаты как потенциальные антикариесные агенты.
11. Овчаренко А.О., Голіченко О. А., Штеменко О.В. Синтез нової кластерної сполуки біс-ацетонітрил-цис-тетрахлороди-μ-тирозинатодиреній(III) хлориду.
12. Зубков С.В., Мазепа О.В., Гельмбольдт В.О. Комплекси феруму(II) з аміногуанізоном ізатина та нітроаміногуанізоном ізатина.
13. Стародуб В.А., Стародуб Т.Н. Анион-радикальные соли TCNQ с катионами на основе комплексов переходных металлов.
14. Сейфуллина И.И., Зинченко О.Ю., Шматкова Н.В., Казюк В.О. Варианты химической модификации гидразида изоникотиновой кислоты как средство управления его антибактериальной активностью.
15. Шматкова Н.В., Зинченко О.Ю., Сейфуллина И.И., Казюк В.О. Противовирусная активность ароилгидразонов 4-диметиламинобензальдегида и комплексов SnCl4 в модельной системе «бактериофаг-хозяин».
16. Сліпкань А.В., Китова Д.Є., Штеменко О.В. Дослідження процесу інтеркаляції та швидкості вивільнення комплексних сполук диренію(ІІІ) з шаруватих наночасток цирконій гідрофосфату.
17. Ходикіна М.О., Першина К.Д., Трунова О.К., Каздобін К.О., Зульфігаров О.С. Сенсори на основі гетероструктур неорганічний носій – нативний ферментний препарат.
18. Пуля А.В., Сейфуллина И.И., Скороход Л.С., Власенко В.Г., Тригуб А.Л. Продукты комплексообразования в системах М(СН3СОО)2 – «Гидазепам» – изатин – пропан-2-ол (М = Со, Ni).
19. Розанцев Г.М., Радіо С.В., Пойманова О. Ю. Особливості поведінки ізополівольфрамат-аніонів в підкислених водно-диметилсульфоксидних розчинах, синтез декавольфраматів.
20. Мирная Т.А., Яремчук Г.Г. Синтез гетеронаночастиц халькогенидов металов в ионных жидких кристаллах.
21. Коваленко І.Л. Збільшення повноти реалізації вибухового перетворення нітратних енергоконденсованих систем.
22. Кононенко М.М., Коваленко І.Л., Хоменко О.Є. Енергетичний підхід до впровадження сучасних нітратних енергоконденсованих систем
23. Чайка М.В., Томашик З.Ф., Томашик В.М. Хімічне розчинення монокристалів CdTe та ZnXCd1-XTe у водних розчинах К2Cr2O7 – HBr – тартратна кислота.
24. Зінченко В.Ф., Соболь В.П., Магунов І.Р., Мозгова О.В. Монооксид германію – перспективний матеріал інтерференційної оптики іч діапазону спектру.
25. Еремин О.Г., Зинченко В.Ф., Нечипоренко А.В. Исследование спектроскопических свойств застывших плавов NaCl-KCl-EuF2.
26. Коник М. Б., Ромака Л. П., Ромака В. В., Стадник Ю. В. Кристалічна структура тернарних фаз RV1-XGe2 (R = Tm, Lu).
27. Пілецька К.О., Штеменко О.В. Взаємодія триакватрикарбонілреній(І) броміду з важкорозчинними у воді амінокислотами.
28. Величко О.В., Голіченко О.А., Штеменко О.В. Дослідження взаємодії тетрабутиламоній октахлородиренату(ІІІ) з бурштиновою кислотою.
29. Хома Р.Є. Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції SO2 водними розчинами N-вмісних органічних сполук.
30. Еннан А.А.-А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Абрамова Н.М., Грідяєв В.В. Імпрегновані волокнисті хемосорбенти респіраторного призначення.
31. Киященко Д.В., Сергиенко И.Д., Коваленко И.Л. Статический аппарат эмульгирования нитратных энергоконденсированным систем.
32. Романів І., Ромака Л., Міліянчук Х., Ромака В., Павлюк В. Структурні і магнітні дослідження інтерметаліду Dy6Ni2.42Sn0.5.
33. Гетьман Е.И., Игнатова Л.Б., Радио С.В. Фазовая стабильность люминофоров на основе оксиортосиликата лютеция и ортофосфата скандия.
34. Товажнянський Л.Л., Ведь В.Є., Миронов А.М. Перспективи вирішення енергоекологічних проблем в галузі піролізу деревної сировини.
35. Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І. Комплекси K2PdCl4, цис-Pd(NH3)2Cl2 та Pd(en)Cl2 з дифосфоновими та амінодифосфоновими кислотами. склад, будова та біологічна активність.
36. Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І. Особливості взаємодії цис-Pd(NH3)2Cl2 та Pd(en)Cl2 з дифосфоновими та амінодифосфоновими кислотами.
37. Cheranovskii V.O., Slavin V.V., Kravtseva A.V. Unusual magnetic properties of transition metal compounds with magnetic sublattices of ladder type.
38. Чергинець В.Л., Гриппа О.Ю., Реброва Н.В., Горбачова Т.Є. Сцинтиляційні матеріали на основі мішаних хлоридів і бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих європієм(ІІ): одержання і функціональні властивості.
39. Чергинець В.Л., Пономаренко Т.В., Реброва Т.П., Варич А.Г., Ребров О.Л. Особливості кристалізаційних методів очистки водних розчинів йодиду цезію.
40. Стадник Ю.В., Ромака Л.П., Горинь А.М. Електротранспортні властивості скутерудиту TiXCoSb3.
41. Марцинко О.Е., Сейфулліна І.Й., Чебаненко О.А., Шишкіна С.В., Дьяконенко В.В. Особливості модифікації різнометальних гідроксикарбоксилатогерманатів гетероароматичними амінами.
42. Чебаненко Е.А., Марцинко Е.Э., Пирожок О.В., Сейфуллина И.И., Песарогло А.Г. Особености синтеза разнометалльно-разнолигандных бис(цитрато)германатных и бис(цитрато)станнатных комплексов.
43. Голіченко О.А., Штеменко О.В. Кластерні сполуки ренію як біологічно активні речовини.
44. Янко О.Г., Харькова Л.Б., Суботін В.В., Баранець С.О. Комплексоутворення у системах Re–Chal–Hal.
45. Кравченко А.В., Чудак Д.М., Стародуб В.А. Электросинтез проводящих катион – радикальных солей (КРС) производных фульвалена со сложными металлоанионами.
46. Кокшарова Т.В., Мандзий Т.В. Координационные соединения кобальта(II), никеля(II) и цинка(II) с гидразидами арилкарбоновых кислот.
47. Bulavin V.I., V’yunyk I.M., Minakov V.A. The near solvation of singly charged ions in solvents with a spatial network of h-bonds at 298.15K.
48. Кажева О.Н., Шляпкина Ю.В., Чудак Д.М. Структура новых катион-радикальных солей (КРС) bpdt с анионами металлокарборанов.
49. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К. Нові β-дикетонатні комплекси Nd(III), Er(III) та Yb(III).
50. Харлова М.І., Пілецька К.О., Штеменко О.В. Синтез трикарбонільного комплексу ренію(І) з похідним 1,2,4-триазолу.
51. Слюсарчук Л.І., Железнова Л.І., Павленко Т.В., Счастлівцев С.В. Синтез складних оксидів з гетероядерних β-дикетонатних комплексів 3d–4f–металів.
52. Мищенко А.М., Трунова Е.К., Саватеев А.С., Фёлкель А. Исследование смешаннолигандных комплексов La(III) с метилацетоацетатом.
53. Пантелеєва О.С., Штеменко О.В. Синтез комплексних сполук диренію(ІІІ) з 1,3,7 – триметилксантином.
54. Lavrynenko O.M., Shchukin Yu.S. Characteristics of green rust formed on the steel surface in the presence of acetate- and nitrate-ions.
55. Борисова К.В., Михалёва Е.А., Павлищук В.В. Влияние состава смесей биядерных комплексов Eu3+, Tb3+, Gd3+ на их люминесцентные свойства.
56. Дога П.Г., Походыло Н.Т., Шийка О.Я., Мешкова С.Б. Люминесцентные свойства комплексов Eu(III) и Tb(III) с производными пиразолин-5-она.
57. Хитрич Н.В., Масановец Г.Н., Сейфуллина И.И., Скороход Л.С., Ефимов Н.Н., Уголкова Е.А., Власенко В.Г., Тригуб А.Л., Минин В.В. Синтез, строение и биологическая активность молекулярных хелатов хлорида меди(II) с N-дизамещенными тиокарбамоил-N'-циклогексилсульфенамидами.
58. Shtemenko N.I., Shtemenko A.V. Bioinorganic chemistry of the rhenium–rhenium quadruple bond.
59. Панченко Т. І., Ранський А. П., Євсєєва М. В. р-елементвмісні координаційні сполуки купруму(II) з N, N'-біс(саліциліден)семикарбазидом.
60. Гордієнко О.А., Тітов Т.С., Ранський А.П., Гуменчук О.А. Координаційні сполуки купруму(ІІ) з бензімідазол-2-N-арилкарботіоамідами. Синтез. Будова. Використання.
61. Торчинюк П.В., Кобилянська С.Д., Білоус А.Г. Вплив концентрації твердої фази на мікроструктурні властивості плівок органо-неорганічного перовскиту CH3NH3PbI2.98Cl0.02
62. Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Аналіз кристалічної будови лантанід(ІІІ)-вмісних гетерополісполук з аніоном [Ln(W5O18)2]9–.
63. Сливка Ю.І., Гордійчук О.Р., Миськів М.Г. Особливості синтезу і будови π,σ-координаційних сполук купруму(І) з алільними похідними азолів.
64. Шамелашвілі К.Л., Штеменко Н.І. антиоксидантна система захисту еритроцитів щурів за введення цитостатиків і розвитку звичайної та резистентної карциноми Герена.
65. Сідей В.І., Зубака О.В., Переш Є.Ю. Тернарні перовскітні галогеніди: кореляційні залежності деяких фізичних параметрів та середнього заряду атомних ядер.
66. Шпирка З. М., Павлюк В. В. Система Dy–Sm–Ge при 873 К.
67. Barakov R.Yu., Shcherban N.D., Yaremov P.S, Eränen K., Mäki-Arvela P., Murzin D.Yu. Micro-mesoporous aluminosilicates on the basis of β zeolite as catalysts in α-pinene oxide isomerization.
68. Коновалова О.С., Штеменко Н.І. Вплив сполуки ренію з ізобутиратним лігандом на біохімічні показники печінки щурів за розвитку звичайної та резистентної карциноми Герена.
69. Масалітіна Н.Ю, Савенков А.С., Близнюк О.М., Огурцов О.М. Структурно-функціональний дизайн нанокомпозитних каталізаторів для процесу окиснення амоніаку до N2O.
70. Калугин О.Н., Новиков Д.О., Агеенко В.Н. Конкуренция комплексообразования, ионной ассоциации и сольватации в ацетонитрильных растворах двухзарядных катионов с 3-гидроксифлавоном.
71. Товажнянський Л.Л., Ведь В.Є., Пономаренко Г.В. Метод розрахунків термокаталітичних газоочисних нейтралізаторів.
72. Грабовська О.І., Шамелашвілі К.Л., Штеменко Н.І. Вплив сполук ренію на вміст церулоплазміну в крові тварин за розвитку новоутворень.
73. Ребров О.Л., Юрченко О.І., Реброва Т.П., Чергинець В.Л., Пономаренко Т.В. Особливості процесу карбохлорування Eu2O3 у розплаві K2SrCl4 при 973 К.
74. Діденко Н.О., Гордієнко О.А., Ранський А.П., Євсєєва М.В. Координаційні сполуки купруму(ІІ) з алкіламідами гетарил-2-тіокарбонової кислоти.
75. Коваль Л.І., Дзюба В.І., Ільницька О.Л., Пехньо В.І. Вплив біс-гідроксаматів Mg (II), Cu (II), Zn (II), MoО2 (VI) на термоокиснювальну стабільність біодизелю.
76. Михалёва Е.А., Павлищук В.В. Влияние строения комплексов лантаноидов и композитов на их основе на люминесцентные характеристики этих систем.
77. В’юнов О.І., Коваленко Л.Л., Білоус А.Г., Решитько Б. А., Давиденко Н.В. Конденсаторні матеріали на основі титанату барію з колосальною величиною діелектричної проникності.
78. В’юнов О.І., Коваленко Л.Л., Бродніковський Є.М., Білоус А.Г., Янчевський О.З. Багатошарові структури на основі товстих плівок для низькотемпературної (600°С) паливної комірки.
79. Труба А.С., Ракитська Т.Л., Нагаєвська А.В., Марков О.О. Вплив способу отримання та природи носія на каталітичну активність оксиду мангану(IV) в реакції розкладання озону.
80. Kovalenko V., Kotok V., Sykchin A., Schegolkov A., Burkov A., Anachenko B., Baskevich A., Henn F., Mehdi A., Deabate S., Bantigneis J.-L. Ni(OH)2 obtaining by high-temperature two-step synthesis with the nanocarbon as a promoter.
81. Кублановский В.С., Никитенко В.Н. Наноструктурные функциональные палладиевые покрытия из комплексонатных электролитов.
82. Ракитская Т.Л., Киосе Т.А., Раскола Л.А., Джига А.М. Влияние фазового состава природних сорбентов на каталитическую активность металокомплексних катализаторов окисления СО и SO2 кислородом воздуха.
83. Skіba M., Pivovarov A., Makarova A. Efficient technique of plasma-chemical formation of silver nanoparticles in the presence of different surface-capping agents.
84. Манілевич Ф.Д., Пірський Ю.К., Данильцев Б.І., Куций А.В., Козін Л.Х. Вплив магнію та цинку на гідроліз алюмінію, активованого евтектичним сплавом Ga-In-Sn.
85. Ракитська Т.Л., Джига Г.М., Кіосе Т.О. Вплив кислотного модифікування бентоніту на активність Pd(II)-Cu(II)-каталітичних композицій в реакцїї окиснення монооксиду карбону.
86. Ломницька Я.Ф., Дзевенко М.В., Стельмахович Б.Я., Кірічук Н.Ю. Взаємодія компонентів у системі Hf-Fe-P.
87. Дзевенко М.В., Пустовойченко М.М., Бабіжецький В.С., Каличак Я.М. Кристалічна структура нового індиду La30Ni24.4In24.5.
88. Солопан С.О., Шлапа Ю.Ю., Білоус А.Г. Синтез та властивості феромагнітних наночасток і core/shell сполук на їх основі.
89. Білоус А.Г., Солопан С.О., Шлапа Ю.Ю., Федорчук О.П. Синтез, властивості та застосування феромагнітних наноматеріалів.
90. Шлапа Ю.Ю., Сіпосова К., Мусатов А., Гунтосова В., Лєнкавська Л., Солопан С.А., Білоус А.Г. Синтез наночастинок CeO2 з обернених мікроемульсій та дослідження їх біологічної активності.
91. Кіосе Т.О., Ракитська Т.Л., Голубчик Х.О. Каталітична активність купрум-паладієвого каталізатора окиснення монооксиду вуглецюкиснем на основі трепелів України.
92. Сірош В.А., Шматок Ю.В., Глоба Н.І., Кириллов С.О. Питомі характеристики LiV3O8 у літієвих та натрієвих системах.
93. Kalinin I.V., Bogatyrenko V.A. Using sorbents for elimination of cadmium in rats.
94. Максін В.І., Стандритчук О.З., Литовченко О.В. Синтез сульфаматів мангану(ІІ), хрому(ІІІ).
95. Бібік Ю.С., Ротару А., Сальмон Л., Мольнар Г., Буссексу А., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Нанооб’єкти і композити із високотемпературним спіновим переходом.
96. Фадеев Е.Н., Смола С.С., Русакова Н.В. Влияние ковалентного закрепления на состоние комплексов Eu(III) в гибридных материалах и частицах на основе диоксида кремния.
97. Семенишин Н.Н., Русакова М.Ю., Русакова Н.В. Стабильные нитро- и амино-А2В-корролы: комлпексообразование с лантанидами и свойства.
98. Коровин А.Ю., Гулида А.В., Семенишин Н.Н. Спектрально-люминесцентные свойства комплексов неодима и иттербия с пиридинсодержащими производными подандов.
99. Смола С.С., Фадєєв Є.М., Русакова Н.В. Органо-неорганічні матеріали на основі SiO2 та SiO2/TiO2, доповані хелатами лантанідів: синтез та спектрально-люмінесцентні властивості.
100. Снурнікова О. В., Гулида О.В., Смола С.С., Коровін О.Ю. люмінесцентні сенсорні системи на основі калікс[4]аренів, модифікованих макроциклічними замісниками, та їх комплексів з лантанідами


Part 2